Vispārīgie nosacījumi1.1. Vispārīgie nosacījumi ir spēkā starp preces pircēju interneta veikalā corpushome.lv (turpmāk – Klients) un interneta veikala corpushome.lv īpašnieku SIA SunMB. Tajos fiksēta preču pirkšanas un pārdošanas kārtība un noteikumi, kā arī noteikts veids, kādā tiek risināti dažādi ar abu pušu tiesiskajām attiecībām saistīti jautājumi.

1.2. SIA SunMB un Klients vēlas īstenot pirkšanas un pārdošanas darbības interneta veikalā corpushome.lv , pamatojoties uz šajā  dokumentā fiksētajiem Vispārīgajiem nosacījumiem. Veicot pasūtījumu un avansa maksājumu interneta veikalā corpushome.lv Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Vispārīgajiem nosacījumiem un piekrīt tiem.
1.3. Vispārīgie nosacījumi nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktu pamatprasībām un normām. Ja Vispārīgajos nosacījumos trūkst pienācīgas informācijas, tie tiek papildināti un traktēti atbilstoši tiesību normām.
1.4. Pirkšanas kārtību veikalā corpushome.lv nosaka 2002. gada 28. maijā pieņemtie LR Ministru kabineta noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu” ar 2005. gada 15. martā veiktajiem grozījumiem, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
1.5. Precēm un cenām interneta veikalā corpushome.lv ir informatīvs raksturs. corpushome.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridisku saikni starp interneta veikala apmeklētājiem un tā izveidotājiem. SIA SunMB patur sev vienpusējas tiesības veikt izmaiņas Vispārīgajos nosacījumos un piedāvāto preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un Vispārīgajos nosacījumos stājas spēkā no to publicēšanas brīža  mājaslapā corpushome.lv . Uz pasūtījumiem, kas noformēti, pirms izmaiņas stājušās spēkā, tiek attiecināti tie nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma izdarīšanas brīdī, ja tie nav pretrunā ar tiesību aktiem un šajos nosacījumos nav norādīts citādāk.
1.6. Visu interneta veikalā corpushome.lv pārdodamo preču cenas ir norādītas euro (EUR).
1.7. Preču attēlam mājaslapā var būt ilustratīva nozīme. Iespējamās krāsas un materiāli ir sniegti informācijā par preci.
1.8. Preces, kas nav noliktavā, būs izgatavoti individuāli klientam.
1.9. Preču izgatavošanas datums norādīts darba dienās.
1.10. SIA SunMB izmanto Klienta privātos datus tikai pasūtījuma izpildei. SIA SunMB neizpauž trešajām personām Klienta datus, kas sniegti pasūtījuma noformēšanai, izņemot likumā paredzētos gadījumus. Bankas un pircēja saikni aizsargā SSL protokols, kas garantē, ka nepiederošas personas nevar piekļūt sniedzamajai informācijai vai to izmainīt. Informācija starp banku un pārdevēju ir apstiprināta ar elektroniskajiem parakstiem.
1.11. Jautājumi, kas nav pakļauti regulējumam saskaņā ar Vispārīgiem nosacījumiem, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, ņemot vērā sākotnējos  SIA SunMB un Klienta nodomus.
1.12. Strīdi un domstarpības, kas rodas, īstenojot Vispārīgos nosacījumus, tiek risināti divpusējās sarunās. Ja domstarpību gadījumos nevar panākt kompromisu, katrai puse ir tiesīga aizstāvēt savas tiesības Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
1.13. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju nespēju pildīt Vispārīgajos nosacījumos noteiktās saistības, ja šo nespēju radījusi nepārvaramā vara, proti, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzieni, ugunsgrēki un citas ārkārtas situācijas, kas tieši ietekmējušas Vispārīgo nosacījumu izpildi. 
1.14. SIA FurDeco nekompensē morālo kaitējumu, kas Klienta ieskatā var rasties, mainot piegādes datumus, cenas un veicot citas izmaiņas Vispārīgo nosacījumu ietvaros. 
1.15. SIA FurDeco nekompensē iespējamos Klienta izdevumus, ja Klients pretrunā ar Vispārīgajiem nosacījumiem ir uzņēmies saistības pret trešajām personām un tās lauzis.
1.16. SIA FurDeco nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās, mainot piegādes datumus, cenas un citus nosacījumus, kas saistīti ar izmaiņām Vispārīgos nosacījumos.

1.17 SPECIĀLU PASŪTĪJUMA PRECI NEVAR ATGRIEZT VAI APMAINĪT!

Par speciālu pasūtījuma tiek uzskatīts:

  • virtuves mēbeles pēc individuāli izstrādāta projekta (rasējuma);
  • ražotājam īpaši pasūtītas preces ar ekskluzīvu apdari, kas nav iekļautas interneta veikala corpushome.lv standarta piedāvājumā (apdares materiāli, audumi, krāsas un cita, īpaša apdare pēc speciāla pasūtījuma);
  • pasūtījums, kurā ietilpst 10 vai vairāk gabalu viena artikula preču;
  • pasūtījums, kura kopējā summa ir 10 000 EUR vai pārsniedz to un kam ticis sastādīts individuāls cenu piedāvājums.

SIA SunMB ir tiesības anulēt pasūtījumu, ja piegādātāja noliktavā pasūtītā prece ir beigusies un Klients nepiekrīt corpushome.lv piedāvātajai preces nomaiņai pret citu.